Algemene voorwaarden

Vastgesteld: 17-10-2019

Algemene voorwaarden Leven in Verandering (LIV)

Artikel 1. Definities

 • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan een cursus/training/activiteit van LIV.
 • Cursusgever: Leven in Verandering (LIV) .
 • Cursus/training/activiteit: cursus, training, workshop, coaching/begeleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van LIV, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door cursusgever uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijven voor trainingen/cursussen/activiteiten

 1. Inschrijving voor de door LIV te verzorgen trainingen/cursussen/activiteiten kan door deelnemer plaatsvinden door het inzenden van het volledig ingevulde inschrijfformulier via de website, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail. Op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:
 • naam van de deelnemer;
 • contactgegevens deelnemer (e-mail, telefoon en/of postadres);
 • cursus/training/activiteit waar deelnemer zich voor inschrijft;
 • datum/data van de cursus/training/activiteit waar deelnemer zich voor inschrijft.
 1. LIV bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail, post of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus/training/activiteit tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 2. Vragen van administratieve aard of over de inhoud van cursussen/trainingen/activiteiten worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken beantwoord of, indien dit langer duurt wordt binnen vier weken aangegeven wanneer de deelnemer het antwoord kan verwachten.

Artikel 4. Uitvoering van de cursus/training/activiteit

 1. Voor de uitvoering van de training/cursus/activiteit stelt een geschikte locatie vast.
 2. De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van cursusgever.
 3. Cursusgever is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursus/training/activiteit belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 5. Annulering cursus/training/activiteit

 1. Annuleren van deelname aan een cursus/training/activiteit door deelnemer is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus/training/activiteit, behoudens onvoorziene omstandigheden.
 2. Deelnemer kan zich per email of schriftelijk afmelden bij het op de cursusinformatie vermelde secretariaat. In overleg met LIV kan de plaats van een deelnemer door een vervanger worden ingenomen of een verhinderde deelnemer kan op diens verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus/training/activiteit op (een) andere datum of data.
 3. LIV behoudt zich het recht voor de aangeboden cursus/training/activiteit te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende deelnemers. Mocht een cursus/training/activiteit geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt deelnemer daarvan uiterlijk twee weken voor aanvang bericht, behoudens onvoorziene omstandigheden, dan ontvangt de deelnemer hiervan zo spoedig als mogelijk bericht van de annulering. Indien mogelijk biedt LIV de deelnemer een alternatief aan.
 4. LIV is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus/training/activiteit, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus/training/activiteit worden door LIV voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LIV is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen LIV en de deelnemers voortkomt, wordt als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
 2. Conform de gedragsregels rapporteert LIV niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.
 3. Alle trainers van LIV en haar samenwerkingspartners, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. LIV is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten die ertoe leiden dat data of andere informatie van cursussen/trainingen/activiteiten verkeerd is weergegeven. LIV is niet gebonden aan het uitvoeren van de training tegen de verkeerd weergegeven voorwaarden.
 2. Indien deelnemer niet tevreden is over de dienstverlening van cursusgever, gaat LIV hierover graag in gesprek. Via op de website www.leveninverandering.nl vermelde contactgegevens kan deelnemer (on)tevredenheid melden.
 3. Op alle algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van LIV en overeenkomsten tussen LIV en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.